In loving Memory

✞ Kimba Wheaten vom Wolfshorst ♥

24.10.1991 – 17.08.2005

✞ Buma ♥

25.03.2004 – 23.11.2015

House of Softy Finlay

† 24.10.2007 - 06.08.2019 †

✞ Goose 

† 08.04.2009 - 11.11.2020 †

✞Laryssa Wheaten vom Wolfshorst ♥

25.10.1991 – 2003

Cáemgen Springtime v.d.s. Lausitz 

† 29.03.2005 - 27.05.2019 †

Kim

† 30.09.2005 - 01.09.2019 †